✔  Leverans inom 2-3 dagar*

  Betalning i efterhand

  4.6/5 betyg

✔  Leverans inom 2-3 dagar

✔  Betalning i efterhand

✔  4.6/5 betyg 

✔  Leverans inom 2-3 dagar

✔  Ursprunglig utvecklare

Betalning i efterhand

Allmänna villkor

Dessa villkor tillhör STORTSLURF B.V. Kopiering av nedanstående villkor är straffbart.

Artikel 1 Definitioner
1.1 I dessa allmänna villkor avses med “företaget” STORTSLURF B.V., med säte på Kering 2 – 0003, 8072TD Nunspeet. Verksamt under namnet STORTSLURF och registrerat hos handelskammaren under nummer 80712177.
1.2 STORTSLURF B.V. förkortas nedan som “STORTSLURF”.
1.3 I dessa villkor avses med “köpare”: den person med vilken STORTSLURF ingår eller har ingått ett avtal.

Artikel 2: Tillämplighet
2.1 Dessa villkor ska tillämpas på alla erbjudanden och avtal mellan företaget och köparen och på alla skyldigheter som följer av dem. Tillämpligheten av köparens allmänna villkor avvisas uttryckligen.
2.2 När köparen har köpt under förutsättning att STORTSLURF:s villkor är tillämpliga ska köparen anses ha samtyckt tyst till att villkoren är tillämpliga på alla beställningar som köparen därefter lämnar in, oavsett beställningens art och oavsett om STORTSLURF bekräftar beställningen skriftligen eller inte.
2.3 Om STORTSLURF inte alltid kräver strikt efterlevnad av dessa villkor innebär detta inte att deras bestämmelser inte är tillämpliga eller att STORTSLURF på något annat sätt skulle förlora rätten att kräva strikt efterlevnad av bestämmelserna i dessa villkor.
2.4 Alla försäljningsagenter, representanter, anställda, återförsäljare eller andra personer som har tagit emot en beställning från STORTSLURF eller som har utsetts eller fått i uppdrag av STORTSLURF ska var och en åtnjuta samma skydd för sig själva och ha rätt till samma uteslutningar, undantag och ansvarsbegränsningar som gäller för STORTSLURF självt i enlighet med dessa allmänna villkor eller i enlighet med något avtal som ingåtts med STORTSLURF.

Artikel 3: Prisuppgifter
3.1 En offert, ett erbjudande eller en uppskattning är inte bindande för STORTSLURF och ska endast betraktas som en inbjudan till köparen att lägga en beställning, om inte annat uttryckligen anges.
3.2 Företagets offerter är icke-bindande. De priser som anges i ett erbjudande är exklusive moms, om inget annat anges.

Artikel 4: Leverans och risk
4.1 Varorna ska transporteras på ett sätt som bestäms av STORTSLURF.
4.2 Leverans ska anses ha skett vid köparens mottagande av varorna eller, i händelse av avsändning av en transportör, vid överlämnandet av varorna till transportören.
4.3 Köparen ska ta emot alla köpta Varor vid den överenskomna tidpunkten eller, om så inte sker, vid den tidpunkt som företaget anger. Om köparen inte tar emot de köpta varorna i sin helhet och/eller i tid eller om han eller hon av oaktsamhet lämnar den information eller de instruktioner som krävs för (punktlig) leverans, ska varorna lagras på köparens bekostnad och risk.
4.4 Alla leveranser från STORTSLURF sker fritt fabrik, om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen.

Artikel 5: Leveransdatum
5.1 Leverans av varor ska ske genom avsändning till den leveransadress som kunden angett, om inget annat avtalats. Vid en beställning som görs via säljarens onlinebeställningsformulär ska den leveransadress som anges i onlinebeställningsformuläret vara avgörande.
5.2 Om transportföretaget returnerar de skickade varorna till säljaren på grund av att leverans till kunden inte var möjlig, ska kunden stå för kostnaderna för den misslyckade försändelsen. Detta gäller inte om kunden faktiskt utövar sin ångerrätt, om han inte är ansvarig för den omständighet som ledde till att leveransen var omöjlig eller om han tillfälligt var förhindrad att ta emot den erbjudna tjänsten, såvida inte säljaren i rimlig utsträckning hade informerat honom i förväg om tjänsten.
5.3 Om kunden agerar som företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna till kunden så snart säljaren har överlämnat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra transporten. Om kunden agerar i egenskap av konsument ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i princip övergå till kunden eller en person som är behörig att ta emot varorna först när varorna överlämnas till kunden. Med avvikelse från detta ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden, även när det gäller konsumenter, så snart säljaren har levererat varorna till speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra transporten, om kunden har underrättat speditören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt har utsetts att utföra transporten av varorna.

Artikel 6: Kvalitet och kvantitet (kvantitet)
6.1 STORTSLURF garanterar inte att man har gett garantier eller rekommendationer om varornas kvalitet för ett visst ändamål. Den andra parten måste förvissa sig om att varorna är lämpliga för det ändamål som den har bestämt. STORTSLURF lämnar inga utfästelser eller garantier i detta avseende.
6.2 De sålda varorna ska ha de egenskaper som parterna skriftligen kommit överens om.
6.3 STORTSLURF ska ange de levererade kvantiteterna på leveransdokumentet.
6.4 Om köparen inte skriftligen eller via e-post senast inom 48 timmar efter mottagandet av leveransdokumentet meddelar STORTSLURF eventuella invändningar mot leveransdokumentet, kommer det att antas att den kvantitet som anges i leveransdokumentet korrekt återspeglar den levererade kvantiteten.
6.5 Om de sålda varorna är avsedda för en speciell användning som medför särskilda risker eller kvalitetskrav, ska köparen uttryckligen informera företaget om detta i förväg och denna speciella användning ska anges skriftligen i avtalet, i avsaknad av detta förutsätts normal användning.

Artikel 7 Toleranser
7.1 När det gäller specifikationerna är de avvikelser som anges nedan, både uppåt och nedåt, tillåtna. Vid bedömningen ska medelvärdet av det totala värdet av en klass, kvalitet, färg och levererad kvantitet användas som standard. För andra specifikationer än de som anges här är de avvikelser som tillåts för tidigare leveranser, och fel från dessa, de vanliga tillåtna avvikelserna. Om ett minimi- eller maximivärde har överenskommits är en dubbel avvikelse uppåt respektive nedåt tillåten.
7.2 Även om strängare specifikationer har avtalats skriftligen, utgör mindre avvikelser i färg, tjocklek, kvalitet, mått och andra sådana uppgifter endast ett fel om köparen bevisar att avvikelsen påverkar funktionaliteten hos de sålda varorna.
7.3 När det gäller kvantitet ska STORTSLURFs prestation anses vara tillräcklig om kvantitetsavvikelserna för produkterna inte överstiger:
– 5 % över eller under produkternas utlovade innermått.
– 5 % över eller under den överenskomna vävnadsdensiteten (gr/sqm/mu).

Artikel 8: Uppsägning av avtalet
8.1 Företagets fordringar på köparen ska omedelbart förfalla och betalas i följande fall:
– När företaget har fått kännedom om omständigheter som ger det goda skäl att befara att köparen inte kommer att uppfylla sina skyldigheter.
– Om företaget har begärt att köparen ska ställa säkerhet i enlighet med artikel 15.7 i dessa villkor och denna säkerhet saknas eller är otillräcklig.
– Om köparen befinner sig i likvidation, konkurs eller betalningsinställelse. I ovannämnda fall ska företaget ha rätt att avbryta (ytterligare) fullgörandet av sina skyldigheter enligt avtalet eller att upplösa avtalet, utan att det påverkar företagets rätt att kräva skadestånd.
8.2 Dessutom har STORTSLURF rätt att upplösa avtalet (eller få det upplöst) om det uppstår omständigheter som är sådana att det är omöjligt eller inte längre kan krävas att avtalet fullgörs i enlighet med normerna för rimlighet och rättvisa, eller om det uppstår andra omständigheter som är sådana att ett oförändrat upprätthållande av avtalet inte längre rimligen kan förväntas.

Artikel 9 Förbehåll av äganderätten
9.1 Oavsett vilka varor som sålts och faktiskt levererats ska äganderätten övergå till motparten när denne har betalat alla belopp som är skyldiga STORTSLURF för de varor som levererats eller ska levereras på grundval av ett avtal. I detta ingår köpeskillingen, eventuella tilläggskostnader, räntor, skatter och kostnader som ska betalas på grundval av dessa allmänna villkor eller avtalet. På samma sätt gäller äganderätten för alla fortsatta skyldigheter enligt avtal som STORTSLURF kan ha gentemot köparen.
9.2 Företaget har rätt att återta så många levererade varor från köparen tills försäljningsintäkterna från den privata eller offentliga försäljningen av de återtagna varorna har betalats i sin helhet, inklusive kostnader och (lagstadgad) kommersiell ränta och eventuella skadeståndsanspråk.
9.3 Köparen förbinder sig att behandla de varor som levereras under äganderättsförbehåll med vederbörlig omsorg och som STORTSLURFs igenkännbara egendom. Köparen ska dessutom göra vad som rimligen kan förväntas av honom för att säkra STORTSLURFs äganderätt.
9.4 Om och så länge STORTSLURF är ägare till de levererade Varorna ska Köparen omedelbart skriftligen meddela STORTSLURF om Varorna beslagtas eller om ett krav framställs mot (någon del av) Varorna. Köparen ska också på STORTSLURF:s första begäran informera STORTSLURF om var de varor som STORTSLURF äger lagras.
9.5 I händelse av beslag, (provisorisk) betalningsinställelse eller konkurs måste köparen omedelbart informera den beslagtagande fogden, förvaltaren eller förvaltaren om STORTSLURFs (ägande)rättigheter.
9.6 De bestämmelser som avses i denna artikel ska tillämpas utan att det påverkar andra rättigheter som STORTSLURF har rätt till.

Artikel 10 Rätt till återvändande
10.1 Köparen har rätt att returnera de köpta varorna. Köparen har rätt att annullera beställningen upp till 14 dagar efter mottagandet utan att ange någon orsak. Efter annulleringen har köparen ytterligare 14 dagar på sig att returnera produkten.
10.2 Kostnaderna för returfrakt betalas av köparen, om inte annat uttryckligen överenskommits skriftligen.

Artikel 11 Brister/klagomålstider
11.1 Köparen ska inspektera de köpta varorna vid leverans – eller så snart som möjligt därefter. Köparen måste då kontrollera att de levererade varorna överensstämmer med avtalet, dvs. att de är förenliga med avtalet:
– Om rätt varor har levererats.
– Om de levererade varorna motsvarar den överenskomna kvantiteten.
– om de levererade varorna uppfyller de överenskomna kvalitetskraven.
11.2 Om synliga fel eller brister upptäcks ska köparen anmäla dem till företaget inom 2 (två) dagar efter mottagandet. En icke skriftlig rapport måste bekräftas skriftligen av köparen inom 3 (tre) dagar efter mottagandet av varorna. Dessutom måste köparen eller den person som tar emot varorna för eller på köparens vägnar vid mottagandet av varorna inkludera en skriftlig beskrivning av det fel eller den brist som konstaterats i de transportdokument som åtföljer varorna för att bekräfta att klagomålet existerade vid tidpunkten för leveransen av varorna. Köparen ska noggrant förvara de avvisade varorna på ett sådant sätt att det inte sker någon förlust av kvalitet eller kvantitet.
11.3 Köparen ska skriftligen meddela företaget om icke synliga fel inom 7 dagar efter upptäckt, dock senast 14 dagar efter leverans. Eventuell rätt till ersättning för icke synliga fel ska upphöra efter 14 dagar, denna period börjar löpa från och med leveransdagen.
11.4 Om reklamationen görs i god tid är köparen fortfarande skyldig att köpa och betala de köpta varorna. Om köparen vill returnera defekta varor ska detta ske med STORTSLURF:s skriftliga förhandsgodkännande på det sätt och enligt de villkor som STORTSLURF anger.
11.5 Köparen är skyldig att ge STORTSLURF möjlighet att utreda klagomål. Det faktum att STORTSLURF utreder ett klagomål innebär inte att STORTSLURF tar på sig något ansvar.
11.6 Reklamationen måste åtminstone innehålla en detaljerad och korrekt beskrivning av felet och en redogörelse för ytterligare information som visar att de varor som köparen levererat och de varor som avvisats är identiska. Dessutom kan STORTSLURF kräva att köparen tillhandahåller visuellt material (foto/film) av bristerna innan reklamationen behandlas.
11.7 De varor som klagomålen gäller, liksom förpackningen och presentationen, måste vara tillgängliga för STORTSLURF för inspektion och/eller testning i det skick som de befann sig i när bristerna upptäcktes och får inte säljas vidare om inte STORTSLURF har gett sitt uttryckliga skriftliga tillstånd till detta.
11.8 Om klagomålen gäller en del av de levererade varorna ska detta inte leda till att hela partiet förkastas, såvida inte det levererade partiet rimligen inte kan anses vara användbart i ett sådant fall.
11.9 Om en reklamation och/eller ett anspråk med avseende på levererade Varor är berättigat, är STORTSLURF inte skyldig att göra mer än att på egen bekostnad ersätta de avvisade Varorna eller (enligt STORTSLURFs gottfinnande) kreditera Köparen med ett belopp som motsvarar det pris som Köparen är skyldig för de avvisade Varorna.
11.10 Vid fullständig ersättning eller kompensation av varor ska hänsyn tas till den del som redan förbrukats.
11.11 Köparens eventuella anspråk förfaller efter det att köparen har tagit de köpta varorna i bruk, bearbetat, tryckt eller skurit dem eller levererat dem till en tredje part, såvida inte köparen bevisar att han inte kunde bevisa anspråket till STORTSLURF vid en tidigare tidpunkt.
11.12 STORTSLURF ska vara befriad från allt ansvar och ska inte vara skyldig att ta emot och/eller utreda meddelanden om brister om Köparen inte har uppfyllt sina betalningsförpliktelser eller andra förpliktelser gentemot STORTSLURF i tid, inte heller i händelse av att Köparen och/eller tredje part, oavsett om det sker på Köparens vägnar eller inte, har gjort ändringar eller reparationer av de varor som levererats av STORTSLURF utan föregående skriftligt samtycke.
11.13 Köparen ska ge STORTSLURF minst 7 dagar för att utreda eller hantera klagomålet efter att ha meddelat företaget.
11.14 Klagomål och/eller invändningar ger inte köparen rätt att avbryta sina betalningsskyldigheter och/eller andra befintliga skyldigheter gentemot STORTSLURF.

Artikel 12 Betalning
12.1 Om inte annat uttryckligen överenskommits ska köparens betalning till STORTSLURF ske inom 14 dagar från fakturadatum utan avdrag, rabatt eller kvittning.
12.2 Skadeståndsanspråk får inte upphäva köparens betalningsskyldighet.
12.3 Efter utgången av en överenskommen betalningstid är köparen i dröjsmål utan att ha blivit varslad om dröjsmål och är skyldig att betala ränta med 2,5 % per (del av) månad på det förfallna beloppet fram till dagen för full betalning.
12.4 Betalningar från köparen kommer alltid att användas först för att betala alla räntor och kostnader och därefter för de längsta utestående fakturorna, även om köparen uppger att betalningen avser en senare faktura.
12.5 Vid betalning efter förfallodagen har STORTSLURF också rätt att skjuta upp leveransen av andra varor och/eller upplösa eller skjuta upp fullgörandet av andra avtal som ingåtts med köparen utan att vara skyldig att betala någon ersättning. I detta fall ska köparen vara skyldig att bära alla kostnader och ersätta STORTSLURF för all förlust eller skada som uppstår, inklusive utebliven vinst.
12.6 På Företagets första begäran ska Köparen ställa säkerhet för vad Köparen är skyldig eller kommer att vara skyldig Företaget.
12.7 Köparen har inte rätt att kvitta belopp som företaget debiterar köparen enligt det avtal som finns mellan dem.
12.8 Alla rättsliga och utomrättsliga inkassokostnader som STORTSLURF ådrar sig för att driva in fordringar på Köparen ska bäras av Köparen.

Artikel 13 Ansvar
13.1 Om företaget är ansvarigt ska det ersättningsbelopp som det ska betala i alla fall begränsas till högst inköpspriset för de levererade varor som ersättningskravet avser, dock högst 10 000 euro.
13.2 STORTSLURFs ansvar för indirekta skador, följdskador, förlust av vinst, förlust av besparingar, minskad goodwill, skador på grund av att verksamheten upphör, skador till följd av krav från köparen på köparen eller skador på grund av förvanskning, förlust eller förstörelse av data eller dokument är uteslutet.
13.3 De begränsningar av STORTSLURFs ansvar som avses i punkterna 1 och 2 ska inte gälla om och i den mån skadan beror på uppsåt eller medveten vårdslöshet från STORTSLURFs sida. Detta måste uttryckligen kunna bevisas.
13.4 Om inte uppfyllandet är permanent omöjligt uppstår STORTSLURFs ansvar för en tillräknelig försummelse endast om köparen omedelbart har gett STORTSLURF ett skriftligt meddelande om försummelsen, med en rimlig tidsfrist för att avhjälpa försummelsen, och STORTSLURF fortsätter att underlåta att fullgöra sina förpliktelser som är hänförliga till köparen efter utgången av en sådan tidsfrist. Meddelandet om utebliven betalning ska innehålla en så fullständig och detaljerad beskrivning av felet som möjligt så att STORTSLURF kan svara i tid och på ett korrekt sätt.
13.5 Ett typografiskt fel, skrivfel eller annat fel eller utelämnande i försäljningslitteratur, offert, prislista, webbplats, faktura eller annat dokument eller annan information från STORTSLURFs sida kan korrigeras utan att STORTSLURFs ansvar behöver ställas på spel. STORTSLURF ska inte vara bunden av uppenbara typografiska fel eller misstag.
13.6 Alla beskrivningar, specifikationer eller uttalanden om en eller flera av de varor som säljs av STORTSLURF i kataloger, broschyrer, webbplatser, annonser eller annan litteratur är endast ungefärliga och STORTSLURF kan inte på något sätt hållas ansvarigt för eventuella felaktigheter i sådan litteratur.
13.7 Köparens rätt till åtgärder och andra befogenheter oavsett grund mot STORTSLURF ska under alla omständigheter upphöra efter utgången av 6 månader från den dag då en händelse inträffade som gör det möjligt för köparen att utöva sådana rättigheter och/eller befogenheter mot STORTSLURF.

Artikel 14 Force majeure
14.1 Med force majeure avses omständigheter som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen och som inte kan tillskrivas företaget. Detta omfattar följande:
– Strejker i andra anläggningar än företagets;
– vilda strejker eller politiska strejker i företagets lokaler;
– en allmän brist på nödvändiga råvaror och andra varor eller tjänster som krävs för att uppnå den överenskomna prestationen;
– Oförutsägbar stagnation hos leverantörer eller andra tredje parter som företaget är beroende av, och allmänna transportproblem.
14.2 STORTSLURF har också rätt att åberopa force majeure om den omständighet som förhindrar (fortsatt) utförande inträffar efter det att företaget har tagit kontakt med företaget.